Hilts • Blades

Eklek
Madura Betel Nut Cutter
Gayu rencong
Sasak Horn Hilt
Mandau Hilt, Ornate
Mandau Sword Handle W/face
Keris Hilt
Madura Bone Hilt
Sasak Lime Hilt
Klewang Hilt
Batak knife
Eklek

© 2015 by Carrie Haley